Nâng cấp cho gói Pro để đề nghị website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, cùng tải file cực nhanh không ngóng đợi.

Bạn đang xem: Những bài toán hình lớp 7


*
biết rằng
*
. Khi ấy ta có

A.

*

D.

*

Câu 2: Bộ bố nào sau đây hoàn toàn có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: đến ΔABC có:

*
. Đường trung trực của AC cắt AB sống D. Biết CD là tia phân giác của
*
. Số đo những góc
*
là:

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Câu 4: Giao điểm của ba đường trung đường trong một tam giác:

A. Cách số đông 3 đỉnh của tam giác đó.

B. Là điểm luôn luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.

C. Là trọng tâm của tam giác đó.

D. Cách hầu như 3 cạnh của tam giác đó.

Câu 5: Độ lâu năm hai cạnh của một tam giác là 3cm với 11cm. Trong số số đo sau, số đo như thế nào sau đấy là độ lâu năm cạnh lắp thêm 3 của tam giác:

A. 8 cm.

B. 7cm.

C. 6cm.

D. 9cm.

Câu 6 cho

*
*
gồm
*
(cạnh huyền – góc nhọn) nếu bổ sung thêm điều kiện:

A. AB = EF.

B.

*
.

C. AC = DF.

D. Đáp án khác.

Câu 7: Khẳng định nào sau đây không đúng:

A. Góc xung quanh của tam giác bởi tổng hai góc trong ko kề cùng với nó.

B. vào tam giác cân nặng hai góc sinh hoạt đáy bằng nhau.

C. Tam giác tất cả hai góc đều bằng nhau là tam giác đều.

D. Vào tam giác phần đông mỗi góc

*
.

Câu 8:

*
cân nặng tại M. Biết góc N gồm số đo bằng
*
. Số đo góc M bằng:

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Câu 9: đến

*
bao gồm AM là con đường phân giác bên cạnh đó là đường cao, khi ấy
*
là tam giác gì?

A. Tam giác cân.

B. Tam giác vuông.

C. Tam giác đều.

D. Tam giác vuông cân.

II. Phần tự luận

Bài 10. đến

*
vuông trên M tất cả MN CI + 2AE" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=AB%20%2B%202BC%20%3E%20CI%20%2B%202AE">

Bài 5: mang đến

*
cân tại A, con đường cao AH. Hotline G là giữa trung tâm của
*
. Trên tia đối của tia HG đem điểm E làm thế nào để cho HG = EH

a) chứng tỏ BG = CG = BE = CE

b) chứng minh

*

c) chứng minh AG = GE

d) Biết AH = 9cm, BC = 8cm. Tính BE, AB

e)

*
thỏa mãn nhu cầu điều kiện gì để
*
là tam giác đều.

Bài 6: đến

*
vuông sinh hoạt C,
*
tia phân giác của
*
giảm BC sinh sống E, kẻ
*
*
, kẻ
*
*

a) chứng minh AK = KB

b) chứng minh AD = BC

c) hotline I là giao điểm của BD cùng AC. Chứng minh IE là phân giác

*

d) minh chứng BD, EK, AC đồng quy

Bài 7: mang đến tam giác ABC vuông tại A. Từ là một điểm K ngẫu nhiên thuộc cạnh BC, vẽ KH ⊥ AC. Bên trên tia đối của tia HK rước điểm I làm thế nào cho HI = HK. Chứng minh:

a) AB // HK.

b) Tam giác AKI cân.

c)

*

d) ΔAIC = ΔAKC.

Bài 8: mang đến tam giác ABC cân tại A. Call M là trung điểm của cạnh BC.

Xem thêm: E62 Là Loại Hình Gì ? Bảng Mã Loại Hình Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Mới

a) minh chứng ΔABM = ΔACM.

b) trường đoản cú M vẽ MH ⊥ AB với MK ⊥AC. Hội chứng minh bh = CK.

c) tự B vẽ BP ⊥ AC, BP cắt MH tại I. Minh chứng tam giác IBM cân.

Bài 9: mang đến tam giác ABC cân tại A (

*
0), vẽ BD ⊥ AC với CE ⊥ AB. Hotline H là giao điểm của BD với CE.

a) bệnh minh: ΔABD = ΔACE.

b) minh chứng ΔAED cân.

c) minh chứng AH là đường trung trực của ED.

d) trên tia đối của tia DB mang điểm K sao cho DK = DB. Minh chứng

*

Bài 10: đến tam giác ABC cân nặng tại A. Bên trên tia đối của tia ba lấy điểm D, trên tia đối của tia CA đem điểm E làm thế nào để cho BD = CE. Vẽ DH cùng EK thuộc vuông góc với mặt đường thẳng BC. Triệu chứng minh.

a) HB = CK.

b)

*

c) HK // DE

d) ΔAHE = ΔAKD.

e) AI ⊥ DE, I là giao điểm của DK cùng EH.

Bài 11: mang đến góc x Oy cùng tia phân giác Ot. Bên trên tia Ot rước điểm M bất kỳ; trên những tia Ox với Oy theo thứ tự lấy những điểm A với B sao cho OA = OB; điện thoại tư vấn H là giao điểm của AB với Ot. Hội chứng minh:

a) MA = MB.

b) OM là mặt đường trung trực của AB.

c) cho thấy AB = 6cm, OA = 5cm. Tính OH

Bài 12: cho tam giác ABC vuông trên B, AM là trung tuyến. Trên tia đối của tia MA rước điểm E sao cho ME = AM. Triệu chứng minh:

a) ΔABM = ΔECM

b) AC > CE

c)

*

d) BE // AC

e) EC ⊥ BC

Bài 13: mang lại tam giác ABC cân ở A, AB = AC = 5cm. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC).

a) triệu chứng minh bảo hành = HC cùng

*

b) Tính độ dài bh biết AH = 4cm.

c) Kẻ HD ⊥ AB (D ∈ AB); kẻ HE ⊥ AC (E ∈ AC); tam giác ADE là tam giác gì, vì chưng sao?

Bài 14: mang đến tam giác ABC, AB = AC. Trên tia đối của tia BC mang điểm D, bên trên tia đối của tia CB lấy điểm E làm thế nào để cho BD = CE. Hội chứng minh:

a) Tam giác ADE cân

b) ΔABD = ΔACE.

Bài 15: mang lại tam giác ABC, AB = AC. Bên trên cạnh AB mang điểm D, trên cạnh AC rước điểm E làm thế nào để cho AD = AE. điện thoại tư vấn M là giao điểm của BE và CD. Hội chứng minh:

a) BE = CD

b) ΔBMD = ΔCME.

c) AM là tia phân giác của góc BAC.

Bài 16: cho tam giác ABC, AB o và mặt đường phân giác bh (H ∈ AC). Kẻ HM vuông góc với BC (M∈ BC). Hotline N là giao điểm của AB cùng MH. Chứng minh:

a) Tam giác ABH bởi tam giác MBH.

b) bảo hành là con đường trung trực của đoạn trực tiếp AM .

c) AM // CN.

d) bảo hành ⊥ CN

Bài 20: cho tam giác ABC vuông trên C tất cả góc A = 60o và mặt đường phân giác của góc BAC cắt BC trên E. Kẻ EK ⊥ AB tại K(K ∈ AB). Kẻ BD vuông góc cùng với AE ta D (D ∈ AE). Hội chứng minh:

a) Tam giác ACE bằng tam giác AKE.

b) AE là đường trung trực của đoạn thẳng CK.

c) KA = KB.

d) EB > EC.

Bài 21: mang lại tam giác ABC vuông trên A tất cả đường phân giác của góc ABC giảm AC trên E.

Kẻ EH ⊥ BC tại H (H ∈ BC). Triệu chứng minh:

a) Tam giác ABE bằng tam giác HBE.

b) BE là đường trung trực của đoạn trực tiếp AH.

c) EC > AE.

Bài 22: mang đến tam giác ABC vuông tại A bao gồm đường cao AH.

1) Biết AH = 4 cm; HB = 2cm HC = 8cm:

a) Tính độ dài những cạnh AB, AC.

b) chứng minh: góc B > góc C

2) đưa sử khoảng cách từ điểm A mang lại đường thẳng đựng cạnh BC là ko đổi. Tam giác ABC buộc phải thêm điều kiện gì để khoảng cách BC là nhỏ nhất.

Bài 23: đến tam giác ABC vuông tại A tất cả đường cao AH.Trên cạnh BC mang điểm D sao cho

BD = BA.

a) chứng tỏ góc BAD = BDA.

b) minh chứng

*
.Từ kia suy ra AD là tia phân giác của HÂC

c) Vẽ DK ⊥ AC.Chứng minh AK = AH.

d) minh chứng AB + AC o , AB DB

Bài 28: Δ ABC vuông trên A, con đường phân giác BD. Kẻ AE ^ BD, AE giảm BC ngơi nghỉ K.

a) Biết AC = 8 cm, AB = 6cm. Tính BC?

b) Δ ABK là tam giác gì?

c) chứng minh DK ⊥ BC.

d) Kẻ AH ⊥ BC. Minh chứng AK là tia phân giác của góc HAC.

Bài 29: Cho ABC có AB=3cm, AC=4cm, BC=5cm.

a) Δ ABC là tam giác gì?

b) Vẽ BD là phân giác góc B. Bên trên cạnh BC lấy điểm E làm thế nào để cho AB=AE. Chứng minh: AD=DE.

c) Chứng minh: AE ⊥BD

d) Kéo dài cha cắt ED tại F. Chứng minh AE // FC.

Bài 30: mang đến ΔABC cân nặng tại A. Kẻ AH ⊥ BC tại H.

a) triệu chứng minh: ΔABH = ΔACH.

b) Vẽ trung con đường BM. điện thoại tư vấn G là giao điểm của AH với BM. Hội chứng G là trung tâm của DABC.

c) mang đến AB = 30cm, bảo hành = 18cm. Tính AH, AG.

d) từ bỏ H kẻ HD tuy vậy song với AC (D nằm trong AB). Chứng minh ba điểm C, G, D trực tiếp hàng.

Bài 31: Cho ΔABC vuông trên A. Biết AB = 3cm, AC = 4cm.

a) Tính BC.

b) điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC. Kẻ bảo hành ⊥ AM trên H, ông chồng ⊥ AM tại K. Cm: ΔBHM = ΔCKM

c) Kẻ HI ⊥ BC trên I. So sánh HI và MK

d) So sánh bảo hành + BK với BC

3. Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán - Chân trời

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán - Kết nối

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán - Cánh diều

Mời độc giả tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Loạt bài bác Chuyên đề Toán 7 sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo chi tiết, dễ dàng nắm bắt và các dạng bài tập Toán 7 với trên 1000 bài bác tập trắc nghiệm và bài tập từ luận bao gồm lời giải cụ thể được soạn theo từng bài bác học giúp bạn học giỏi môn Toán lớp 7: Đại số và Hình học tập hơn.


Chuyên đề, các dạng bài tập Toán 7 (sách mới)

Viet
Jack ra mắt Chuyên đề Toán 7 được biên soạn dùng chung cho tất cả ba bộ sách mới với đầy đủ các dạng bài tập có giải thuật chi tiết:

Xem thử (Chuyên đề) phương thức giải Toán 7Xem thử siêng đề, bài bác tập Toán 7 Cánh diều
Xem thử bài bác tập tuần Toán 7 Cánh diều

Chỉ tự 500k cài trọn cỗ Chuyên đề Toán 7 sách mới (cả năm) phiên bản word có giải thuật chi tiết, trình diễn đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Toán 7

Kết nối tri thức

Chân trời sáng tạo

Cánh diều

Lý thuyết Toán 7 theo chương (cả cha sách)

Xem thử

Chuyên đề dạy thêm Toán 7

Xem test (Chuyên đề) phương pháp giải Toán 7Xem thử chuyên đề, bài bác tập Toán 7 Cánh diều
Xem thử bài bác tập tuần Toán 7 Cánh diều

Chuyên đề dạy thêm Toán 7 kết nối tri thức

Chuyên đề dạy thêm Toán 7 Cánh diều

Chuyên đề dạy dỗ thêm Toán 7 Chân trời sáng sủa tạo

Các dạng bài tập Toán 7

Các dạng bài xích tập Toán 7 liên kết tri thức

Các dạng bài bác tập Toán 7 Chân trời sáng tạo

Các dạng bài tập Toán 7 Cánh diều

Các dạng bài bác tập Số hữu tỉ

Các dạng bài tập Số thực

Các dạng bài tập Góc và đường thẳng tuy nhiên song

Các dạng bài tập các hình khối vào thực tiễn

Các dạng bài xích tập Tam giác bởi nhau

Các dạng bài xích tập tích lũy và trình diễn dữ liệu

Các dạng bài tập Biểu thức đại số và đa thức một biến

Các dạng bài tập quan hệ giới tính giữa các yếu tố vào một tam giác

Các dạng bài tập xác suất của trở thành cố

Lưu trữ: các dạng bài bác tập Toán 7 (sách cũ)

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

I. định hướng & trắc nghiệm theo bài

Bài 1: Tập thích hợp Q những số hữu tỉ

Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 3: Nhân, phân chia số hữu tỉ

Bài 4: giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 6: Lũy vượt của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài 7: tỉ lệ thành phần thức

Bài 8: đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 10: có tác dụng tròn số

Bài 11: Số vô tỉ. Quan niệm về căn bậc hai

Bài 12: Số thực

Tổng đúng theo Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7

II. Những dạng bài xích tập

Chủ đề 1: Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ

Chủ đề 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Chủ đề 3: giá chỉ trị tuyệt vời của một vài hữu tỉ

Chủ đề 4: Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ

Chủ đề 5: tỉ lệ thành phần thức

Chủ đề 6: tính chất của hàng tỉ số bằng nhau

Chủ đề 7: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chủ đề 8: làm cho tròn số

Chủ đề 9: Số vô tỉ. Quan niệm về căn bậc hai

Chủ đề 10: Số thực

Chương 2: Hàm số và đồ thị

Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận

Bài 2: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận

Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 4: một vài bài toán về đại lượng tỉ trọng nghịch

Bài 5: Hàm số

Bài 6: phương diện phẳng tọa độ

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

Bài 1: hai góc đối đỉnh

Bài 2: hai đường thẳng vuông góc

Bài 3: các góc tạo bởi vì một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng

Bài 4: hai đường thẳng tuy vậy song

Bài 5: tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng song song

Bài 6: từ vuông góc đến song song

Bài 7: Định lí

Tổng phù hợp Trắc nghiệm Chương 1 Hình học 7

Chương 2: Tam giác

Bài 1: Tổng tía góc của một tam giác

Bài 2: nhị tam giác bằng nhau

Bài 3: trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 4: trường hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 5: ngôi trường hợp đều nhau thứ bố của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bài 6: Tam giác cân

Bài 7: Định lí Pi-ta-go

Bài 8: những trường hợp đều nhau của tam giác vuông

Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 2 Hình học 7

Lý thuyết & Bài tập Toán 7 học kì 2

Chương 3: Thống kê

Bài 1: thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của lốt hiệu

Bài 3: Biểu đồ

Bài 4: Số vừa phải cộng

Tổng phù hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 4: Biểu thức đại số

Bài 1: tư tưởng về biểu thức đại số

Bài 2: cực hiếm của một biểu thức đại số

Bài 3: Đơn thức

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 5: Đa thức

Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài 7: Đa thức một biến

Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Bài 9: Nghiệm của nhiều thức một biến

Tổng vừa lòng Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường trực tiếp đồng quy của tam giác

Bài 1: quan hệ tình dục giữa góc cùng cạnh đối lập trong một tam giác

Bài 2: quan hệ nam nữ giữa đường vuông góc và mặt đường xiên, con đường xiên cùng hình chiếu

Bài 3: quan hệ tình dục giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Bài 4: đặc thù ba mặt đường trung con đường của tam giác

Bài 5: tính chất tia phân giác của một góc

Bài 6: đặc thù ba con đường phân giác của tam giác

Bài 7: đặc thù đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 8: đặc thù ba con đường trung trực của tam giác

Bài 9: đặc thù ba mặt đường cao của tam giác

Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Xem test (Chuyên đề) cách thức giải Toán 7Xem thử chuyên đề, bài tập Toán 7 Cánh diều
Xem thử bài tập tuần Toán 7 Cánh diều


Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


Tủ sách anhtinh.com shopee lớp 6-8 mang đến phụ huynh và cô giáo (cả 3 bộ sách):


Săn shopee khôn cùng SALE :


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH mang lại GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi, sách giành cho giáo viên với khóa học giành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official